இந்த நிகழ்ச்சியுடைய அமைப்பு, நேரடி வகுப்புகளைப் போன்ற அனுபவத்தை முடிந்த

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 07:57 AM

 அளவு வழங்கும் வகையில் இருப்பதால், ஒவ்வொரு படியும் ஒருமுறை பார்க்கும் வகையில் மட்டுமே வடிவமைக்கப் பட்டுள்ளது. ஆனாலும்,சில விஷயங்களில் பங்கேற்பாளர்களின் வேண்டு கோளின் பேரில் ஒரேஒருமுறை மீண்டும் பார்க்கும் வசதி1-6 படிகளின் சில Module களில் வழங்கப்படுகிறது. ஒரு module-ஐ ஒருமுறை மட்டுமே மீண்டும் பார்க்க முடியும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். மீண்டும் பார்க்கும் வசதி 7-வது படியில் இருக்காது.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article