രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരു സ്ഥിരീകരണ ഇമെയിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 08:23 AM

നിങ്ങൾ പണമടച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് SMS വഴിയോ ഇമെയിൽ വഴിയോ ഒരു ഇ-രസീത് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് പ്രതിഫലിക്കുന്നതിന് 5-7 ദിവസം കാത്തിരിക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടാം. കൂടുതൽ സഹായത്തിന്, നിങ്ങൾ പണമടച്ചതിന്റെ തെളിവ് സഹിതം support.ishafoundation.org എന്നതിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുക.

നിങ്ങൾക്ക് SMS വഴി ഒരു ഇ-രസീത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇമെയിൽ സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, noreply@innerengineering.com എന്നതിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥിരീകരണ ഇമെയിലിനായി നിങ്ങളുടെ സ്പാം/പ്രമോഷൻ ഫോൾഡർ പരിശോധിക്കുക. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സ് നിറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും noreply@innerengineering.com എന്നതിൽ നിന്നുള്ള ഇമെയിലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഫയർവാളോ ആപ്പോ ഇല്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കുക. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ, പിന്തുണയ്ക്കായി ബന്ധപ്പെടുക.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article